ประโยชน์การควบคุม pH และ EC ของสารละลายธาตุอาหารพืช

เขียนโดย Admin

วันที่ Dec 29, 2021

วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องประโยชน์การควบคุม pH และ EC ของสารละลายธาตุอาหารพืช

การจัดการสารละลายธาตุอาหาร และการจัดการพืชในขณะทำการผลิตในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตได้ผลผลิตที่มีปริมาณ คุณภาพ และเวลาตรงตามที่ต้องการ

ทำไมต้องควบคุม pH

เพื่อให้พืชสามารถดูดใช้ปุ๋ยหรือสารละลายธาตุอาหารพืชได้ดี เพราะความเป็นกรด-ด่าง ในสารละลายจะเป็นค่าที่บอกให้ทราบถึงความสามารถของรากที่จะดูดซึมธาตุอาหารต่างๆ ที่อยู่ในสารละลายได้

ทำไมต้องควบคุม EC

เพื่อเป็นการควบคุมค่ารวมของการนำไฟฟ้าของสารอาหาร โดยธาตุอาหารที่ถูกใช้น้อยอาจจะตกตะกอนหรือก่อให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนสารอาหารเป็นระยะๆ เช่น ทุก 3 สัปดาห์

โปรดติดตามองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชไร้ดินและระบบปลูกพืชของเราในตอนต่อๆ ไปครับ

ติดต่อเรา: sales@agrowlab.com

ติดตามเรา: www.agrowlab.com