รู้หรือไม่ว่าระหว่างการปลูกพืชบนดินและไม่ใช้ดินแตกต่างกันอย่างไร

เขียนโดย Admin

วันที่ Apr 29, 2022

รู้หรือไม่ว่าระหว่างการปลูกพืชใช้ดินและไม่ใช้ดินแตกต่างกันอย่างไร

โดยปกตินั้นพืชจะเจริญเติบโตได้ดีต้องมีปัจจัยที่เหมาะสม คือ แสง น้ำ ธาตุอาหาร อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์

ในการปลูกพืชบนดินโดยทั่วไปแม้ดินจะมีธาตุอาหารและอากาศอันเป็นปัจจัยที่พืชต้องการนั้นมักมีข้อเสียของดิน คือดินจะมีคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ เช่น โครงสร้างของดินบางพื้นที่ไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชบางชนิด ปริมาณธาตุอาหารหรือความอุดมสมบูรณ์ไม่เพียงพอ มีค่า pH ไม่เหมาะสม ยุ่งยากต่อการปรับปรุง และมีค่าใช้จ่าสูง ปัญหาเหล่านี้ทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่แน่นอน

ส่วนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนั้นพืชจะได้รับสารละลายที่มีธาตุอาหารซึ่งประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช และอยู่ในรูปแบบของเหลวซึ่งพืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ทันที เพราะมีการปรับค่า EC และ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่ตลอดเวลา หรือกล่าวได้ว่าการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นการจัดการปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลานั่นเอง

โปรดติดตามองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชไร้ดินในตอนต่อๆ ไปครับ

ติดต่อเรา: sales@agrowlab.com

ติดตามเรา: www.agrowlab.com