10 ข้อดีของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

เขียนโดย Admin

วันที่ Jul 04, 2022

10 ข้อดีของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมีข้อดีอย่างไรบ้าง

1. สามารถทำการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ๆ สภาพดินไม่ดีหรือสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้
2. ใช้พื้นที่เพาะปลูกน้อยและสามารถทำการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ
3. ลดค่าขนส่งเพราะสามารถเลือกผลิตใกล้เขตชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่รับซื้อผลผลิตได้โดยตรง ทำให้มีศักยภาพเชิงการค้า
4. ประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องเตรียมดินและกำจัดวัชพืช
5. ใช้แรงงานน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง
6. สามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี
7. พืชเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกพืชบนดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์
8. สามารถตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดินได้
9. สามารถใช้น้ำและธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น ลดปริมาณน้ำที่ใช้มากกว่า 10 เท่าตัวเทียบกับการปลูกแบบธรรมดา
10. สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชได้ เช่น การควบคุมธาตุอาหาร pH อุณหภูมิ ความเข้มข้นของออกซิเจน เป็นต้น ซึ่งทำให้ผลผลิตและคุณภาพของพืชที่ได้สูงกว่าการปลูกแบบทั่วไปมาก

โปรดติดตามองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชไร้ดินในตอนต่อๆ ไปครับ

ติดต่อเรา: sales@agrowlab.com
ติดตามเรา: www.agrowlab.com

บทความที่เกี่ยวข้อง