We provide full solution for

HYDROPONICS PLANT FACTORY

STORYเกี่ยวกับเรา

บริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด (AgrowLab)

บริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด (AgrowLab) เป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจร รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนการปลูกพืชสำหรับการปลูกพืชรูปแบบใหม่ อาทิ การปลูกพืชในอาคาร หรือโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) โรงเรือนปลูกพืชกึ่งปิด (Greenhouse) และระบบปลูกพืชกลางแจ้ง (Outdoor Farming) จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 จากการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีให้กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งนับเป็นก้าวแรกอย่างเป็นทางการ

ปัจจุบัน บุคลากรของบริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงดำเนินการสร้างและวางระบบเกษตรอัจฉริยะหลายแห่งทั่วประเทศไทย

2561

“AgrowLab” ก่อตั้ง
โรงงานผลิตพืชโดยใช้แสงเทียม

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ก้าวแรกของการเข้ามาทำระบบปลูกพืชในอาคาร

2563

สำนักงานใหญ่สร้างเสร็จสมบูรณ์
โรงเรือนระบบกึ่งปิด ปลูกกัญชง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โรงงานผลิตพืช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงงานผลิตพืช

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2564

“AgrowPlus” ก่อตั้ง
โรงงานผลิตพืช (Green Alley)

บริษัท เลอ แรนช์ เดอ อยุธยา จำกัด

โรงเรือนระบบกึ่งปิด ปลูกกัญชา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตู้คอนเทรนเนอร์ผลิตผัก

บริษัท วนา ฟาร์มมิ่ง จำกัด

2565

“AgrowFarm”, “Therbalista” และ “AgrowCare” ก่อตั้ง
ระบบปลูกกัญชงกลางแจ้งอัจฉริยะ

บริษัท แคนนาบิซ เอ็กซ์เพิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

โรงงานผลิตพืช ฟ้าทะลายโจร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงงานผลิตพืช กัญชา

จังหวัดจันทบุรี

โรงงานผลิตพืช กัญชา

ไร่พีบี วัลเล่ย์ เชียงราย

มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
 • บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
 • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปัจจุบัน บริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ระบบ และอุปกรณ์การปลูกพืช ภายใต้แบรนด์ “AgrowLab” รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชัน “Agrio” ในการควบคุมระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้แก่ “AgrowPlus” แหล่งรวมสินค้าทางการเกษตร “AgrowFarm” ผู้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากมือผู้ปลูกสู่ผู้บริโภค และ “Therbalista” ผู้ให้บริการด้านการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

Services

เราให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น ตั้งแต่การออกแบบโรงเรือน ติดตั้งระบบการปลูกอัจฉริยะ ตรวจและทดสอบผลทางห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงการขอมาตรฐานต่าง ๆ เช่น GAP, GMP, HACCP และ ISO

VISIONวิสัยทัศน์

Grow the Future

ผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร (Agriculture Technology Company) ด้วยมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืช โดยใช้แสงเทียมในโรงงานปลูกพืชระบบปิด (Plant Factory with Artificial Light: PFAL) เชื่อมต่อระบบ IoT และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบไดนามิคส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต ภายใต้แนวทาง Smart Farm & City Farm ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ “เกษตร 4.0”

MISSIONพันธกิจ

 • ผู้พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
โรงงานผลิตพืชระบบปิด โดยใช้แสงเทียม
(Plant Factory with Artificial Light : PFAL)
เชื่อมต่อระบบ IoT และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบไดนามิคส์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต
 • นวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ & อุปกรณ์การเกษตร
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตพืช
เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
 • ผลิตพืชผักและสมุนไพร ที่มีความสะอาดปลอดภัย
ด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และโภชนาการที่ดี
เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
 • ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ “เกษตร 4.0”
 • มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • ผู้พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
โรงงานผลิตพืชระบบปิด โดยใช้แสงเทียม
(Plant Factory with Artificial Light : PFAL)
เชื่อมต่อระบบ IoT และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบไดนามิคส์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต
  • นวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ & อุปกรณ์การเกษตร
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตพืช
เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
  • ผลิตพืชผักและสมุนไพร ที่มีความสะอาดปลอดภัย
ด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และโภชนาการที่ดี
เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
  • มาตรฐานแรงงานที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
  • พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ “เกษตร 4.0”
  • มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
   Great products for Great people ผลผลิตทางการเกษตร ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และโภชนาการที่ดี เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
   Great products for Great people ผลผลิตทางการเกษตร ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และโภชนาการที่ดี เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
   Great products for Great people ผลผลิตทางการเกษตร ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และโภชนาการที่ดี เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค

   Join us

   To us,
   people is everything.

   Without trusted and professional human resources, our commitments to our valued clients as well as language business and localization industry are nothing.

   Everyone is a piece of our approach who will have the opportunity to work in modern, friendly, freely, highly Thai but professional working atmosphere.

   Working with us means driving in your own path to the same goal of us all, right!, Mutual Success.

   Your Key Benefits

   • Competitive basic salary as a permanent employee + additional income

   • Work-life balance with working in a modern virtual office environment. You will be employed as a permanent&secured employee while, in the same time, work and enjoy your life

   • Great career path in growing company

   Email us to apply for the jobs at