โครงการ Plant Factory มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เขียนโดย Admin

วันที่ Jul 27, 2022

ภาพบรรยากาศทีมงานอะโกรว์แล็บร่วมกับศูนย์เกษตรกรรมบางไทรในโครงการ Plant Factory ที่ทำให้กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บนอาคารการผลิตพืชชั้นสูงด้วยแสงเทียม (Advanced Plant Production with Artificial Light) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำแสงเทียมไปใช้ทดแทนแสงธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืชผักสวนครัวให้มากขึ้น โดยใช้แสงจาก LED นั่นเอง

บริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด จึงได้จัดทำระบบรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชขึ้นสูงด้วยแสงเทียม (Plant Factory with Artificial Lighting, PFAL) เพื่อพัฒนา และต่อยอดให้แก่สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ด้านเทคโนโลยีผลิตพืช เพื่อการนำไปสู่ธุรกิจใหม่ที่เป็นนวัตกรรมการเกษตร ที่นำเอาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ และเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มติดต่อเรา: sales@agrowlab.com
ติดตามเรา: www.agrowlab.com