Green House Cannabis @ Mae Fah Luang University

เขียนโดย Admin

วันที่ Jul 27, 2022

บริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท แฟคเตอร์โฟร์ จำกัด ที่ไว้วางใจให้ AgrowLab สร้างโรงเรือนระบบปิด (Closed Greenhouse) อัจฉริยะสำหรับปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูงแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาด 380 ตรม.
โรงเรือนระบบปิด (Closed Greenhouse) อัจฉริยะนี้ สามารถควบคุมอุณภูมิ ความชื้น การไหลเวียนอากาศภายในโรงเรือน การเปิดปิดม่านพรางแสง การจ่ายก๊าซ CO2 รวมถึงสามารถควบคุมการจ่ายธาตุอาหารพืชอัตโนมัติได้ อีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์วัดค่าต่างๆ ภายในโรงเรือนที่สามารถวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น CO2 ความเข้มแสง รวมถึงค่า EC และ pH ของธาตุอาหารพืช ซึ่งสามารถดูและควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นได้