บริการขอมาตรฐาน GAP มกษ.

GAP Certification

Good Agricultural Practice (GAP) เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการขนส่ง เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ได้รับการยอมรับทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP มกษ.

 • ขนาดพื้นที่ S (1-30 ไร่)

  • จำนวน Man-day 0.5 วัน
  • ตรวจประเมิน 5,000 บาท
  • ตรวจสารเคมี 3,500 บาท
  • ค่าใบรับรอง 1,000 บาท
  • ขนาดพื้นที่ M (31-80 ไร่)

   • จำนวน Man-day 1 วัน
   • ตรวจประเมิน 7,500 บาท
   • ตรวจสารเคมี 4,500 บาท
   • ค่าใบรับรอง 1,000 บาท
   • ขนาดพื้นที่ L (81-150 ไร่)

    • จำนวน Man-day 1.5 วัน
    • ตรวจประเมิน 10,000 บาท
    • ตรวจสารเคมี 4,500 บาท
    • ค่าใบรับรอง 1,000 บาท
    • ขนาดพื้นที่ XL (151 ไร่ขึ้นไป)

     • จำนวน Man-day 2 วัน
     • ตรวจประเมิน 15,000 บาท
     • ตรวจสารเคมี 4,500 บาท
     • ค่าใบรับรอง 1,000 บาท
     หมายเหตุ
     • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
     • ใบรับรองมีอายุ 3 ปี และมีการตรวจติดตามทุกปี