บริการขอมาตรฐาน GHPs/HACCP

GHPs/HACCP Certification

Good Hygiene Practice (GHPs) เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตสินค้าประเภทอาหาร ยา เครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันอันตราย โดยครอบคลุมตั้งแต่สุขอนามัยของสถานที่ผลิต วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิต การบำรุงรักษาสถานที่ผลิต และการขนส่งจนสินค้าถึงมือผู้บริโภค

The Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System เป็นระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ใช้ในการประเมินและควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นการประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค

ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GHPs หรือ HACCP Codex

 • ขนาดพื้นที่ S (1-30 ไร่)

  • จำนวน Man-day 3 วัน
  • ตรวจประเมิน 48,000 บาท
  • ค่าใบรับรอง 2,500 บาท
  • ขนาดพื้นที่ M

   • จำนวน Man-day 4 วัน
   • ตรวจประเมิน 64,000 บาท
   • ค่าใบรับรอง 2,500 บาท
   • ขนาดพื้นที่ L

    • จำนวน Man-day 5 วัน
    • ตรวจประเมิน 80,000 บาท
    • ค่าใบรับรอง 2,500 บาท

    ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GHPs และ HACCP Codex

    • ขนาดพื้นที่ S

     • จำนวน Man-day 3 วัน
     • ตรวจประเมิน 54,000 บาท
     • ค่าใบรับรอง 2,500 บาท
     • ขนาดพื้นที่ M

      • จำนวน Man-day 4 วัน
      • ตรวจประเมิน 72,000 บาท
      • ค่าใบรับรอง 2,500 บาท
      • ขนาดพื้นที่ L

       • จำนวน Man-day 5 วัน
       • ตรวจประเมิน 90,000 บาท
       • ค่าใบรับรอง 2,500 บาท
       หมายเหตุ
       • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
       • ใบรับรองมีอายุ 3 ปี และมีการตรวจติดตามทุกปี