บริการตรวจและทดสอบผลทางห้องปฏิบัติการ

Laboratory analysis and testing services

รองรับการให้บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน และยกระดับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้ประกอบการการส่งออก, SMEs, OTOP, วิสาหกิจชุมชน, นักวิจัยพัฒนา และ ผู้บริโภคในประเทศ

 • บริการตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ เพื่อการส่งออกและการบริโภคในประเทศ

  • โดยตรวจสอบสารพิษในกลุ่ม Organochlorine, Organophosphate, Carbamate และ Pyrethroid
  • ใช้เวลา 5-7 วันทำการ
  • บริการตรวจคุณค่าทางอาหารเพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ (Nutrition)

   • ใช้เวลา 7 วันทำการ
   • บริการวิเคราะห์หาอายุผลิตภัณฑ์ (Product Shelf-life)

    • ใช้เวลา 4-6 เดือน
    • บริการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค น้ำแข็ง น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำเสีย และน้ำทิ้งตามมาตรฐานสากล

     • ใช้เวลา 10 วันทำการ
     • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อการขึ้นทะเบียนและทราบผล

      • อาทิ องค์ประกอบของปุ๋ย สารออกฤทธิ์ (Active Ingredients) ในวัตถุอันตรายทางการเกษตร
      • ใช้เวลา 10 วันทำการ