บริการออกแบบระบบการทำเกษตรอัจฉริยะ

Smart Farming Designs

“AgrowLab” ให้บริการผลิตโรงเรือนในทุกระบบ ทั้งระบบปิดที่อยู่ภายในตัวอาคาร และระบบกึ่งปิดแบบโรงเรือนที่อยู่ภายนอกตัวอาคาร โดยให้บริการตั้งแต่การออกแบบระบบน้ำ ไฟฟ้า ระบบควบคุม รวมถึงการติดตั้งอย่างครบวงจร

Plant Factory

บริการออกแบบห้องปลูกในระบบปิด พร้อมทั้งติดตั้งรางปลูกพืช ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า รวมไปถึงการแสดงผลข้อมูล และควบคุมการปลูกผ่านทางแอปพลิเคชัน

เริ่มต้น 20,000 บาท/ตร.ม.

Container

บริการออกแบบและติดตั้งรางปลูกพืชภายในตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมทั้งติดตั้งรางปลูกพืช ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า รวมไปถึงการแสดงผลข้อมูล และควบคุมการปลูกผ่านทางแอปพลิเคชัน

ตู้ขนาด 20 ฟุต ราคาเริ่มต้น 600,000 บาท

Greenhouse

บริการออกแบบและติดตั้งระบบการปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะที่เป็นระบบกึ่งปิด ซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลและควบคุมการปลูกผ่านทางแอปพลิเคชัน

เริ่มต้น 5,000 บาท/ตร.ม.